Apostoł


Apostoł (od gr. apostello posyłam), uczeń Chrystusa, członek kolegium Dwunastu.

 

W NT termin apostoł występuje 79 razy; oznacza tzw. wysłanników Kościoła (np. 2 Kor 8,23), niekiedy ludzi działających razem z „prorokami” (Łk 11,49; Ef 3,5; Ap 2,2; 18,20). Do grona Dwunastu termin apostoł został odniesiony 2 razy w Ewangelii Marka, raz u Mateusza, 6 razy u Łukasza. Zdaje się to wskazywać, że nazwa „apostoł”, częsta w Dziejach Apostolskich i Listach, jest tworem pierwotnego Kościoła, wtórnie odniesiona do Dwunastu (Dz 1,2; 2,42-43; 5,12; 8,18 i passim). Mianem apostoła oznaczano bowiem tych, którzy towarzyszyli Chrystusowi przez cały czas jego ziemskiego życia, byli świadkami jego zmartwychwstania i zostali posłani do przepowiadania (Dz 1,21-22); najpełniej wymogom tym czyniło zadość Dwunastu (wybrani przez samego Chrystusa i przez niego posłani), konieczność wszakże rozszerzania prac misyjnych sprawiła, że powstał nowy rodzaj apostołów nie mniej upełnomocnionych od pierwszych, jakkolwiek za niezbędny warunek uważano ich związek z Dwunastoma. Paweł, choć nie zalicza siebie do Dwunastu, stale jednak podkreśla swoje prawo do tytułu apostoła, opierając je na widzeniu pod Damaszkiem (1 Kor 15,8-9), na dawaniu świadectwa o Chrystusie i na posłannictwie od dawna ustanowionym dla niego przez Boga (Ga 1,15-16). Według Pawła apostołem jest również Barnaba (1 Kor 9,6) oraz „bracia Pańscy”, spośród nich zaś przede wszystkim Jakub (Ga 1,19), nie identyczny z Jakubem, synem Alfeusza lub z Jakubem Mniejszym; nie jest pewne, czy za apostoła należy uważać Andronika i Juniasa (Rz 16,7). W Hbr 3,1 tytuł apostoła został przypisany Chrystusowi. W Listach Pawła (np. 2 Kor 11,13) i w Apokalipsie (np. 2,2) jest mowa również o apostołach fałszywych.

Kazimierz Romaniuk

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.