Wyjście: z Egiptu i jeszcze dalej. Konferencja w San Diego.

Exodus: Out of Egypt
Konferencja w San Diego

Wiele materiałów konferencyjnych publikowanych jest w formie wydawnictw książkowych, jednak czasem interesujące materiały udostępniane sa w internecie dla wszystkich. Zapraszamy do zapoznania się poniżej z referatami wygłoszonymi podczas interdyscyplinarnej konferencji w San Diego (USA).

Więcej informacji oraz szczegółowy plan konferencji, wraz z dodatkowymi materiałami dostępne na stronie konferencji:

Poniżej zamieszczamy linki do filmów zawierających referaty na poniższe tematy:


Egiptologia i Wyjście

On the Historicity of the Exodus: What Egyptology Can Contribute Today in Assessing the Sojourn in Egypt (O historyczności wyjścia: Co egiptologia może dziś wnieść do rozumienia pobytu w Egipcie?) Manfred Bietak, director emeritus, Institute of Egyptology, University of Vienna. Keynote introduction: Thomas Schneider.

Out of Egypt: Did Israel’s Exodus Include Tales? (Poza Egipt: Czy wyjście Izraela zawiera bajki?) Susan Hollis, State University of New York.

Traditions Regarding a Great Going Forth from North-East Africa: Date and Reliability. (Tradycje dotyczące wielkiej wędrówki z północno-wschodniej Afryki: datacja i wiarygodność) Antoine Hirsch, Canadian Institute in Egypt on behalf of Donald Redford, Pennsylvania State University.

The ‘Image’ of the Pharaoh in Judahite and Israelite Society According to the Glyptic Evidence, (“Obraz” faraona w Judejskim oraz Izraelskim społeczeństwie na podstawie znalezisk gliptycznych) Stefan Münger, University of Bern.


 

Archeologia i historia

The Wilderness Itineraries: Who, How and When Did Biblical Authors Know About the Southern Deserts? (Wędrówki po pustyni: od kogo, jak i kiedy autorzy biblijni dowiedzieli się o południowych pustyniach?) Israel Finkelstein, Tel Aviv University.

Dates for the Exodus I Have Known (Znane mi daty wyjścia), Lawrence T. Geraty, La Sierra University.

Egyptian Text Parallels to the Exodus: The Egyptology Literature (Egipskie teksty paralelne do Księgi Wyjścia: literatura egiptologiczna), Brad C. Sparks, Archaeological Research Group.

Can Archaeological Correlates for the Mnemo-Narratives of Exodus Be Found? (Czy można odnaleźć dane archeologiczne przemawiające za wspomnieniowym charakterem wyjścia?) Aren Maeir, Bar-Ilan University.

The Emergence of Israel in Retrospect (Odtwarzanie pojawienia się Izraela), Robert Mullins, Azusa Pacific University.

The Emergence of Iron Age Israel: The Question of “Origins” (Pojawienie się Izraela w okresie żelaza: pytanie o “źródła”), Avraham Faust, Bar-Ilan University and Harvard University.


 

Geografia i wyjście

Har Karkom: Archaeological Discoveries on a Holy Mountain in the Desert of Exodus (Har Karkom: Archeologiczne odkrycia na świętej górze na pustynnej trasie wyjścia), Emmanuel Anati, University of Lecce.

Which Way Out of Egypt? Physical Geography Constraints on the Exodus Itinerary (Którędy wyjść z Egiptu? Ograniczenia geografii fizycznej wobec trasy wyjścia ), Stephen Moshier, Wheaton College.

Egyptology, Egyptologists and the Exodus (Egiptologia, egiptolodzy iwyjście), James Hoffmeier, Trinity International University.


 

Tekst i pamięć

Exodus and Memory: Remembering the Origin of Israel and Monotheism (Wyjście i pamięć, wspominanie początków Izraela i monoteizmu), Jan Assmann, University of Konstanz.

The Exodus and the Bible: What Was Known, What Was Remembered, What Was Forgotten (Wyjście i Biblia: co wiedziano, co pamiętano, co zapomniano?), William Dever, University of Arizona and Lycoming College.

The Exodus Based on the Sources Themselves (Wyjście na podstawie samych żródeł), Richard Friedman, University of Georgia.

The Omerta on the Exodus (Zmowa milczenia o wyjściu), Baruch Halpern, University of Georgia.

The Exodus Account in Recent Pentateuchal Interpretation (Podania o wyjściu we współczesnej interpretacji Pięcioksięgu), Konrad Schmid, University of Zurich.

Sources of Judicial Power in the Moses Story (Źródła władzy sądowniczej w historii Mojżesza), Stephen Russell, Princeton Theological Seminary.


 

Historia i pamięć

Hero and Villain: Outline of the Exodus Pharaoh in Artapanus (Bohater i wróg: zarys faraona z czasów wyjścia w tekstach Artapanusa), Caterina Moro, University of Rome Sapienza.

Leaving Home: Jewish-Hellenistic Authors on the Exodus (Opuszczając dom: żydowsko-hellenistyczni autorzy o wyjściu), Rene Bloch, University of Bern.

Exodus in the Quran (Wyjście według Koranu), Babak Rahimi, University of California, San Diego.

From Liberation to Expulsion: The Exodus in the Earliest Jewish-Pagan Polemic (Od wyzwolenia do wygnania: wyjście w najwcześniejszej polemice żydowsko-pogańskiej), Pieter van der Horst, University of Utrecht (wygłoszone przez Kathleen Bennallack).

The Despoliation of Egypt: From Stealing Treasures to Saving Texts (Grabież Egiptu: od kradzieży skarbów do zachowania tekstów) Joel Allen, Dakota Wesleyan University.

In Search of Israel’s Insider Status: A Re-Evaluation of Israel’s Origins (W poszukiwaniu statusu Izraela w Egipcie: ponowna ocena początków Izraela), Brendon Benz, William Jewell College.

What Was the Exodus? (Czym było wyjście?) William Propp, University of California, San Diego.


 

Mit i historia

The Exodus as Cultural Memory: Poetics, Politics, and the Past (Wyjście jako pamięć kultury: poezja, polityka i przeszłość), Ronald Hendel, UC Berkeley.

Outside of Egypt: Joseph, Moses, and the Idea of Pastoralism Across Distance (Poza Egiptem: Józef, Mojżesz oraz idea pasterstwa na odległość), Daniel Fleming, New York University.

Moses the Magician (Mojżesz Mag), Gary Rendsburg, Rutgers University. Pobierz slajdy!

The Revelation of the Divine Name to Moses (Objawienie Imienia Bożego Mojżeszowi), Thomas Römer, University of Lausanne.

The Exodus Narrative Between History and Literary Fiction (Opowiadanie o wyjściu między historią a fikcją literacką), Christoph Berner, Universität Göttingen.

Mythic Dimensions of the Exodus Tradition (Mityczne wymiary tradycji o wyjściu), Bernard Batto, DePauw University.

Exodus and Exodus Traditions After the Linguistic Turn in History (Wyjście i tradycje o wyjściu po lingwistycznej zmianie w historii), Garrett Galvin, Fransciscan School of Theology and Graduate Theological Union, Berkeley, and University of San Diego.


 

Nauka i historia

“The First Memory of Things”: Isaac Newton on Exodus and the Chronology of the Egyptian Empire (“Najwcześniejsza pamięć wydarzeń”: Isaac Newton o wyjściu i chronologii królestwa egipskiego), Mordechai Feingold, California Institute of Technology.

How Calculations Invaded the Deep Past (Jak obliczenia wtargnęły do zamierzchłej przeszłości), Jed Buchwald, California Institute of Technology.

Times of Darkness: Extreme Events, Long-Term Environmental Change, Mythology and History (Czasy ciemności: Wyjątkowe wydarzenia, długoterminowe zmiany środowiska, mitologia i historia), John Grattan, Aberystwyth University.

Radiocarbon-Based Chronology for Egypt Over the Periods Relevant to the Exodus Tradition (Chronologia Egiptu na podstawie badań radiowęglowych na przestrzeni wieków istotnych dla tradycji o wyjściu), Michael Dee, University of Oxford (co-authors C. Bronk Ramsey, T. Higham).

The Thera Theories: Science and the Modern Reception History of the Exodus (Teorie Thera: nauka i współczesna recepcja historii wyjścia), Mark Harris, University of Edinburgh.

Exodus: A Geophysical Perspective (Wyjście: Perspektywa geofizyczna), Steven Ward, University of California, Santa Cruz.

Inspired by a Tsunami? Computer Simulations of Potential (Tsunamigenic) Scenarios Related to the Exodus Narrative (Zainspirowane tsunami? Komputerowe symulacje potencjalnych [tsunamigenicznych] wydarzeń związanych z opowiadaniami o wyjściu), Amos Salamon, Geological Survey of Israel (with co-authors S. Ward, F. McCoy, T. Levy).

Więcej informacji oraz szczegółowy plan konferencji, wraz z dodatkowymi materiałami dostępne na stronie konferencji:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.