VIII 1 Krn 8

Zakurzone karty Biblii


1 Krn 8

Potomkowie Beniamina

1 Beniamin był ojcem swego pierworodnego Beli; drugiego - Aszbela, trzeciego - Achracha, 2 czwartego - Nochy, piątego - Rafy. 3 Synami Beli byli: Addar, Gera, ojciec Ehuda, 4 Abiszua, Naaman i Achoach, 5 Gera, Szefufan i Churam. 6 Oto synowie Ehuda; ci byli naczelnikami rodów mieszkających w Geba i przesiedlili ich do Manachat: 7 Naaman, Achiasz i Gera; on to ich przesiedlił i był ojcem Uzzy i Achichuda, 8 a Szacharaima - w kraju Moabu. Potem gdy odprawił swe żony: Chuszim i Baarę, 9 miał ze swej nowej żony: Jobaba, Sibię, Meszę, Malkoma, 10 Jeusa, Sakiasza i Mirmę; ci byli jego synami, naczelnikami rodów. 11 Z Chuszim miał: Abituba i Elpaala. 12 Synowie Elpaala: Eber, Miszam i Szemed, on to zbudował Ono, Lod i miejscowości przynależne. 13 Beria i Szema byli naczelnikami rodów mieszkających w Ajjalonie; oni to wypędzili mieszkańców Gat. 14 Achio, Szaszak, Jeremot, 15 Zebadiasz, Arad, Eder, 16 Mikael, Jiszpa i Jocha, byli synami Berii, 17 Zebadiasz, Meszullam, Chizki, Cheber, 18 Jiszmeraj, Jizlia i Jobab, byli synami Elpaala. 19 Jakim, Zikri, Zabdi, 20 Elienaj, Silletaj, Eliel, 21 Adajasz, Berajasz, Szimrat byli synami Szimejego. 22 Jiszpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Zikri, Chanan, 24 Chananiasz, Elam, Antotiasz, 25 Jifdejasz i Peniel byli synami Szaszaka. 26 Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz, 27 Jaareszjasz, Eliasz, Zikri byli synami Jerochama. 28 Ci byli naczelnikami rodów według ich spisów; zamieszkali oni w Jerozolimie.

29 W Gibeonie mieszkał Abi-Gibeon; imię jego żony było Maaka. 30 Jego synem pierworodnym był Abdon, potem Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab, 31 Gedor, Achio i Zeker. 32 Miklot był ojcem Szimejego. Oni również mieszkali w pobliżu swych krewnych ze swoimi braćmi w Jerozolimie.

33  Ner był ojcem Kisza, Kisz - Saula. Saul był ojcem Jonatana, Malkiszuy, Abinadaba i Eszbaala. 34 Synem Jonatana był Meribbaal; Meribbaal był ojcem Miki. 35 Synowie Miki: Piton, Melek, Tarea i Achaz. 36 Achaz był ojcem Joaddy; Joadda - Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri był ojcem Mosy. 37 Mosa był ojcem Binei; jego synem był Rafa, synem jego Eleasa, synem jego Asel. 38 Asel miał sześciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Wszyscy oni byli synami Asela. 39 Synowie jego brata Eszeka: Ulam, jego pierworodny, drugi Jeusz, trzeci Elifelet. 40 Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami, strzelającymi z łuku. Mieli oni wielu synów i wnuków - stu pięćdziesięciu. Ci wszyscy byli potomkami Beniamina.

Pojawiają się mieszkańcy Geba, położonego na północ od Jerozolimy, przesiedleni do Manachat, około pięć kilometrów na wschód od świętego miasta. Są też ci, którzy mieszkają w rejonie Moabu, na wschód od Morza Martwego. Jeszcze inii natomiast mieszkali w Ono i Lod, czyli na południu, w okolicach wybrzeża śródziemnomorskiego. Niektórzy osiedlili się później w rejonie Ajjalon, gdzie miał miejsce słynny epizod z „zatrzymaniem słońca” przez Jozuego (Joz 10,12). Wielu Beniaminitów żyło również w Jerozolimie, a to wyjaśnia, czemu autor natchniony darzy ich aż tak wielką uwagą. Na koniec wspomina się żyjących w mieście Gibeon, dziesięć kilometrów na północny zachód od Jerozolimy.

Trzeba zaznaczyć, że na ten długi rejestr składają się imiona szczególnie popularne po niewoli babilońskiej, podczas gdy inne występują tylko tutaj, a poza tym nigdzie w Biblii. Jest nawet Eliasz, imiennik wielkiego proroka, który pochodził jednak z Transjordanii. Końcową część listy poświęcono pierwszemu królowi Izraela, którym był Saul, będący, jak wiadomo, Beniaminitą. Ale również w tym przypadku przedstawione tu dane różnią się od tych, które występują w innym miejscu Biblii, zaś inne imiona (te z 8.35-40, powtórzone w 9,41-44) obecne są jedynie w obu Księgach Kronik. A zatem autor natchniony musiał korzystać z innych źródeł.

1 Krn 7

1 Krn 9