IV 1 Krn 4

Przeglądając zakurzone karty Biblii

Pierwsza Księga Kronik
rozdz. 4:
Potomkowie Judy, Kaleba i Symeona

 


1 Synowie Judy: Peres, Chesron, Karmi, Chur i Szobal. 2 Reajasz, syn Szobala, był ojcem Jachata, a Jachat - Achumaja i Lahada. Te są rody Soreatytów.

3 A ci byli z ojca Etama: Jizreel, Jiszma i Jidbasz, a imię ich siostry: Haslelponi. 4 Penuel był ojcem Gedora, a Ezer - ojcem Chuszy. Oto synowie Chura, pierworodnego Efraty, ojca Betlejem.

5 Aszchur, ojciec Tekoa, miał dwie żony: Cheleę i Naarę. 6 Naara urodziła mu Achuzama, Chefera, Temniego i Achasztariego. Ci byli synami Naary. 7 Synowie Chelei: Seret, Sochar i Etnan.

8 Kos był ojcem Anuba, Sobeby i rodów Acharchela, syna Haruma. 9 Jabes był bardziej poważany niż jego bracia. Matka jego dała mu imię Jabes, mówiąc: «Ponieważ w bólu porodziłam». 10 A wzywał Jabes Boga Izraelowego, mówiąc: «Obyś skutecznie mi błogosławił i rozszerzył granice moje, a ręka Twoja była ze mną, i obyś zachował mnie od złego, a utrapienie moje się skończyło!» I sprawił Bóg to, o co on prosił.

11 Kelub, brat Szuchy, był ojcem Mechira, który był ojcem Esztona. 12 Eszton był ojcem Bet-Rafa, Paseacha i Techinny, ojca Ir-Nachasz. Ci mężowie są z Rekab.

13 Synowie Kenaza: Otniel i Serajasz. Synowie Otniela: Chatat i Meonotaj. 14 Meonotaj był ojcem Ofry. Serajasz był ojcem Joaba, ojca Ge-Haraszim, byli oni bowiem rzemieślnikami.

15 Synowie Kaleba, syna Jefunnego: Ir, Ela i Naam. Syn Eli: Kenaz.

16 Synowie Jehalleleela: Zif, Zifa, Tiria i Asareel. 17 Synowie Ezry: Jeter, Mered, Efer i Jalon. Potem [Bitia] poczęła Miriam, Szammaja i Iszbacha, ojca Esztemoy. 18 A tegoż żona, Judejka, urodziła Jereda, ojca Gedora, Chebera, ojca Soko, i Jekutiela, ojca Zanoacha. Ci są synowie Bitii, córki faraona, którą poślubił Mered.

19 Synowie żony Hodijji, siostry Nachama, ojca Keili, Garmity, i Esztemoy, Maakatyty. 20 Synowie Szymona: Amnon, Rinna, Ben-Chanan i Tilon. Synowie Jisziego: Zochet i Ben-Zochet.

21 Synowie Szeli, syna Judy: Er, ojciec Leki, Laedy, ojciec Mareszy i rodów z wytwórni bisioru w Bet-Aszbea; 22 Jokim i mężowie z Kozeby oraz Joasz i Saraf, którzy panowali w Moabie, zanim powrócili do Lechem. Są to wydarzenia bardzo dawne. 23 Byli zaś oni garncarzami. Jako mieszkańcy Netaim i Gedery mieszkali tam przy królu ze względu na prace dla niego wykonywane.

24 Synowie Symeona: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach, Saul; 25 Jego synem Szallum, synem Szalluma - Mibsam, jego zaś synem był Miszma. 26 Synowie Miszmy: Chammuel, jego synem był Zakkur, synem Zakkura zaś Szimei. 27 Szimei miał szesnastu synów i sześć córek, lecz jego bracia nie mieli wiele dzieci i wszystkie ich rody nie rozmnożyły się tak, jak potomków Judy. 28 Mieszkali oni w miastach: Beer-Szeba, Molada, Chasar-Szual, 29 Bilha, Esem, Tolad, 30 Betuel, Chorma, Siklag, 31 Bet-Markabot, Chasar-Susim, Bet-Birei, Szaarim. Miasta te należały do nich aż do panowania Dawida. 32 A osiedlami ich były: Etam, Ain, Rimmon, Token i Aszan, pięć miast 33 oraz wszystkie ich wioski, które były naokoło tych miast aż do Baalat. Takie były ich siedziby według ich spisów rodowych.

34 Meszobab, Jamlek, Josza, syn Amazjasza, 35 Joel, Jehu, syn Joszibiasza, syna Serajasza, syna Asjela, 36 Elioenaj, Jaakoba, Jeszochajasz, Asajasz, Adiel, Jesimiel, Benajasz, 37 Ziza, syn Szifiego, syna Allona, syna Jedajasza, syna Szimriego, syna Szemajasza. 38 Ci wymienieni tu imiennie byli naczelnikami swoich rodów. Rodziny ich rozszerzyły się bardzo. 39 Poszli więc aż do wąwozu Gedor, aż do wschodniej strony doliny, szukając pastwiska dla swych trzód. 40 I znaleźli pastwisko obfite i dobre, okolicę obszerną, spokojną i bezpieczną, albowiem już przedtem mieszkali tam Chamici. 41 Ci zapisani tu imiennie przybyli za czasów króla judzkiego, Ezechiasza, zniszczyli ich namioty, a Meunitów, którzy się tam znajdowali, obłożyli klątwą, aż do tego dnia, zamieszkawszy na ich miejscu, ponieważ znaleźli tam pastwisko dla swych trzód. 42 Niektórzy z nich, pięciuset mężów z synów Symeona, udali się na górę Seir, a na ich czele byli: Pelatiasz, Neariasz, Refajasz i Uzzjel, synowie Jisziego. 43 Rozbili oni ocalałą resztę Amalekitów i zamieszkali tam aż do dnia dzisiejszego.

 

Po dygresji na temat początków królewskiego rodu Dawida kapłański autor Kronik podejmuje linię potomków Judy – syna Jakuba, tzn. pokolenia, z którego wywodził się Dawid. Jest to nawiązaniem do rozdziału 2. poprzez nowy rodowód, równorzędny z tym, o którym tam czytamy, ale często z odmiennymi imionami. To jasne, że Kronikarz zestawia różne źródła, z których czerpie w sposób dowolny. Na scenę wychodzą tu zwłaszcza dwie dość ważne postaci – Aszchur i Szela.

Ogólny widok dzisiejszego Betlejem.

Efrata i Betlejem. W 1 Krn 4,4 są to imiona osób, podczas gdy w innych miejscach Biblii występują jako nazwy geograficzne. Tłumaczy się to tym, że w dawnym Izraelu nazwa miejscowości wywodziła się często od protoplasty zamieszkującego tam ludu. Efrata jest żoną Kaleba (1 Krn 2,50) i matką Chura, a Chur z kolei, według 4,4 to ojciec Betlejem. Ale nazwa Efrata odnosi się również do tego regionu Judy, który obejmował swoim zasięgiem ziemie leżące wokół Betlejem, a zamieszkiwane przez klan Efratejczyków, z którego pochodził Jesse, ojciec Dawida (1 Sm 7,12). Wzmianka o Betlejem, synu Chura, przodku tych, którzy zamieszkiwali w miejscowości o tej samej nazwie, wydaje się tu zbyteczna i jest być może uwarunkowana szczególną dbałością Kronikarza o wszystko, co miało związek z Dawidem.

Scena pasterska. Andrea Pisano, ok. 1290 – ok 1348. Florencja, Muzeum Katedralne.

Nazwa Gedor pojawia się trzykrotnie w rozdziale 4 (1. 4.18.31), czy to jako imię osoby, czy też jako miejscowość. Utrudnia to dokładną identyfikację nazwanego tak obiektu. Być może pierwotnie nazwa Gedoru była określeniem obszarów przeznaczonych na pastwisko.

1 Krn 3

1 Krn 5