V 1 Krn 5

Zakurzone karty Biblii

1 Krn 5
Potomkowie Rubena, Gada,
Manassesa i Lewiego

 

1 Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Wprawdzie był on pierworodnym, lecz ponieważ skalał łoże swego ojca, pierworodztwo jego dane było synom Józefa, syna Izraela, więc nie podawało się rodowodów według pierworodztwa. 2 Chociaż Juda był najpotężniejszym z braci swoich i z niego miał pochodzić władca, jednak pierworodztwo należało do Józefa.

3 Synowie Rubena, pierworodnego Izraela: Henoch, Pallu, Chesron i Karmi.

4 Synowie Joela: jego synem Szemajasz, jego synem Gog, jego synem Szimei, 5 jego synem Mika, jego synem Reajasz, jego synem Baal, 6 jego synem Beera, którego król Asyrii Tiglat-Pileser uprowadził do niewoli; był on naczelnikiem Rubenitów.

7 Braćmi ich według ich rodów, kiedy spisywano rodowody ich pokoleń, byli: naczelnik Jejel, Zachariasz, 8 Bela, syn Azaza, syna Szemy, syna Joela, który zamieszkiwał Aroer aż do Nebo i Baal-Meon. 9 Ku wschodowi zaś zamieszkiwał aż po wejście na pustynię [ciągnącą się] od rzeki Eufrat, gdyż pomnożyły się ich trzody w ziemi Gilead. 10 Za czasów Saula prowadzili wojnę z Hagrytami, którzy wpadli w ich ręce, zamieszkali więc w ich namiotach w całej okolicy wschodniej Gileadu.

11 Synowie Gada zamieszkiwali naprzeciwko nich w ziemi Baszan aż do Salka. 12 Joel pierwszy, drugi Szafan, potem Janaj i Szafat w Baszanie. 13 Braćmi ich są według ich rodów: Mikael, Meszullam, Szeba, Joraj, Jakan, Zija i Eber - siedmiu. 14 A ci byli synami Abichaila: Ben-Churi, Ben-Jaroach, Ben-Gilead, Ben-Mikael, Ben-Jesziszaj, Ben-Jechdo, Ben-Buz. 15 Achi, syn Abdiela, syna Guniego, był głową ich rodów. 16 Zamieszkiwali oni w Gileadzie, Baszanie i przynależnych miejscowościach, na wszystkich pastwiskach Sirionu7, leżących na ich krańcach7. 17 Wszystkie ich rodowody zostały sporządzone za czasów Jotama, króla Judy, i Jeroboama, króla Izraela.

18 Synów Rubena i synów Gada oraz połowy pokolenia Manassesa, ludzi walecznych, mężów noszących tarczę i miecz, strzelających z łuku i wyszkolonych w rzemiośle wojennym było czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesięciu, gdy udawali się na wojnę.

19  A rozpoczęli wojnę z Hagrytami, Jetur zaś, Nafisz i Nadab 20 przyszli im z pomocą przeciwko nim. Dostali się więc w ich ręce Hagryci i wszyscy, którzy z nimi byli, albowiem podczas walki wzywali Boga, który ich wysłuchał, bo pokładali w Nim ufność. 21 Uprowadzili zaś z ich stad: pięćdziesiąt tysięcy wielbłądów, dwieście pięćdziesiąt tysięcy owiec, dwa tysiące osłów i sto tysięcy ludzi. 22 Rzeczywiście mnóstwo padło zabitych, albowiem była to wojna Boża. I zamieszkali na ich miejscu aż do niewoli9.

23 Synowie połowy pokolenia Manassesa osiedlili się w tym kraju, od Baszanu aż do Baal-Hermonu, Seniru i góry Hermon. Byli oni liczni. 24 Oto naczelnicy ich rodów: Efer, Jiszi, Eliel, Azriel, Jeremiasz, Hodawiasz i Jachdiel, dzielni wojownicy, ludzie sławni, naczelnicy swoich rodów.

25 Lecz sprzeniewierzyli się Bogu swych ojców i dopuszczali się nierządu z bogami ludów tamtego kraju, które Bóg wytracił przed nimi. 26 Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i uprowadził do niewoli Rubenitów, Gadytów oraz połowę pokolenia Manassesa. Przyprowadził on ich do Chalach, Chabor, Hara i do rzeki Gozan, gdzie przebywają aż do dnia dzisiejszego.

27 Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari. 28 Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel. 29 Dzieci Amrama: Aaron, Mojżesz i Miriam. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. 30 Eleazar był ojcem Pinchasa, a Pinchas - Abiszuy. 31 Abiszua był ojcem Bukkiego, a Bukki - Uzziego. 32 Uzzi był ojcem Zerachiasza, a Zerachiasz - Merajota. 33 Merajot był ojcem Amariasza, a Amariasz - Achituba. 34 Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok - Achimaasa. 35 Achimaas był ojcem Azariasza, a Azariasz - Jochanana. 36 Jochanan był ojcem Azariasza - tego, który sprawował urząd kapłański w świątyni, którą zbudował Salomon w Jerozolimie. 37 Azariasz był ojcem Amariasza, a Amariasz - Achituba. 38 Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok - Szalluma. 39 Szallum był ojcem Chilkiasza, a Chilkiasz - Azariasza. 40 Azariasz był ojcem Serajasza, a Serajasz - Josadaka. 41 Josadak poszedł do niewoli, do której Pan wziął Judę i Jerozolimę przez Nabuchodonozora.

Łucznicy asyryjscy. Płaskorzeźba z Nimrud, VIII w. przed Chr. Paryż, Luwr

Na widoku pojawia się niejaki Joel, o którym poza tym fragmentem Księgi Kronik nie znajdziemy żadnych innych wzmianek, co wskazuje na to, że – tak samo jak w innych przypadkach – autor posługuje się własnymi źródłami i tradycjami. Następnie przechodzi się do innego z Jakubowych synów – Gada, którego rodowód różni się od wersji znanej nam z Księgi Liczb (26,15-18), a geograficzne umiejscowienie jego pokolenia na północnym terytorium Baszanu, za Jordanem musi mocno zaskakiwać, ponieważ zazwyczaj rodowi temu przypisywano centralny region Gileadu w Transjordanii. Przywołuje się również zdobycze terytorialne potomków Gada, dokonane wraz z innymi rodami pozostającymi po drugiej stronie Jordanu, tj. Rubena i połowy pokolenia Manassesa.

Liczby przedstawione tutaj przy okazji owych zwycięstw, przede wszystkim nad Hagrytami (być może chodzi o potomków Hagar, niewolnicy Abrahama i matki Izmaela), są ogromne i mają świadczyć o stałym napięciu, jakie panowało między tym ludem a arabskimi nomadami. Ale jak to będziemy często powtarzać, Kronikarz lubuje się w liczbach, zwłaszcza gdy świadczą one o chwale Izraela lub o chwale najdroższych mu postaci z historii biblijnej. Rodowód przywołuje następnie tę połowę rodu Manassesa, która pozostała w Transjordanii. Autor dodał tu notę o uprowadzeniu, jakiego wobec pokoleń Rubena, Gada i Manaassesa dokonał król asyryjski Tiglat-Pileser II. Jest to kolejny fakt historyczny, który wymienia się wyłącznie w Księgach Kronik.


Jakub błogosławi synów Józefa. Rembrandt, 1606-1669. Kassel, Galeria Miejska.

Pierworództwo Izraela. W dwóch pierwszych wersetach rozdziału 5. napotykamy na próbę pogodzenia różnych izraelskich tradycji wiążących się z prawem pierworództwa w odniesieniu do synów Jakuba. Ruben sam się go pozbawił, popełniając cudzołóstwo (Rdz 35,22; 49,4). Przywilej przysługujący pierworodnemu przeszedł wówczas, według niektórych tradycji, na Józefa i jego synów (Manasses, a zwłaszcza Efraim), którym właśnie z tego powodu Jakub przekazał swoje szczególne błogosławieństwo. Kronikarz jednak dominującą rolę przyznaje tutaj pokoleniu Judy, z którego wywodził się Dawid. Tylko dynastia Dawidowa może panować nad Izraelem, ponieważ do tego powołał ją sam Bóg, a poza tym królowie z tego właśnie pokolenia wybudowali Mu w Jerozolimie świątynię, która stała się centrum religijnego życia ludu.

1 Krn 4