VI 1 Krn 6

Zakurzone karty Biblii

1 Krn 6


Inni potomkowie Lewiego

1 Synowie Lewiego: Gerszom, Kehat, Merari. 2 Oto imiona synów Gerszoma: Libni i Szimei. 3 Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel. 4 Synowie Merariego: Machli i Muszi. Oto są rody Lewiego według ich ojców:

 

5 Gerszoma: syn jego Libni, syn jego Jachat, syn jego Zimma, 6 syn jego Joach, syn jego Iddo, syn jego Zerach, syn jego Jeatraj.

7 Synowie Kehata: syn jego Amminadab, syn jego Korach, syn jego Assir, 8 syn jego Elkana, syn jego Ebiasaf, syn jego Assir, 9 syn jego Tachat, syn jego Uriel, syn jego Ozjasz, syn jego Saul. 10 Synowie Elkany: Amasaj i Achimot. 11 Syn jego Elkana, syn jego Sofaj, syn jego Nachat, 12 syn jego Eliab, syn jego Jerocham, syn jego Elkana. 13 Synowie Samuela: pierworodny Joel i drugi Abiasz.

14 Synowie Merariego: syn jego Machli, syn jego Libni, syn jego Szimei, syn jego Uzza, 15 syn jego Szimea, syn jego Chaggiasz, syn jego Asajasz.

16 Tych ustanowił Dawid dla prowadzenia śpiewu w domu Bożym, odkąd spoczęła tam arka. 17 I byli na służbie śpiewaczej przed przybytkiem Namiotu Spotkania, dopóki Salomon nie zbudował domu Pańskiego w Jerozolimie. Stawali zaś zgodnie z ustalonym porządkiem ich służby.

18 Ci więc stawali wraz z synami swoimi: spośród synów Kehata: Heman, śpiewak, syn Joela, syna Samuela, 19 syna Elkany, syna Jerochama, syna Eliela, syna Toacha, 20 syna Sufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja, 21 syna Elkany, syna Joela, syna Azariasza, syna Sefaniasza, 22 syna Tachata, syna Assira, syna Ebiasafa, syna Koracha, 23 syna Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela. 24 Brat jego, Asaf, stał po jego prawej stronie: Asaf, syn Berekiasza, syna Szimei, 25 syna Mikaela, syna Baasejasza, syna Malkiasza, 26 syna Etniego, syna Zeracha, syna Adajasza, 27 syna Etana, syna Zimmy, syna Szimejego, 28 syna Jachata, syna Gerszoma, syna Lewiego.

29 Synowie Merariego, ich bracia, stawali po lewej stronie: Etan, syn Kisziego, syna Abdiego, syna Malluka, 30 syna Chaszabiasza, syna Amazjasza, syna Chilkiasza, 31 syna Amsjego, syna Baniego, syna Szemera, 32 syna Machliego, syna Musziego, syna Merariego, syna Lewiego.

33 Bracia ich, lewici, byli przeznaczeni do wszelkich usług w przybytku domu Bożego. 34 Aaron zaś i jego synowie zamieniali w dym ofiary na ołtarzu całopalenia i na ołtarzu kadzenia, zgodnie z całą posługą w Miejscu Najświętszym i aby dokonywać przebłagania za Izraela, według tego wszystkiego, co nakazał sługa Boży, Mojżesz. 35 Oto są synowie Aarona: synem jego Eleazar, synem jego Pinchas, synem jego Abiszua, 36 synem jego Bukki, synem jego Uzzi, synem jego Zerachiasz, 37 synem jego Merajot, synem jego Amariasz, synem jego Achitub, 38 synem jego Sadok, synem jego Achimaas. 39  A oto miejsce ich zamieszkania, według ich siedzib w wyznaczonych dla nich granicach. Synom Aarona, z rodu Kehata - taki bowiem dział wyznaczono im przez losowanie - 40 dano Hebron w ziemi judzkiej wraz z otaczającymi go pastwiskami. 41 Pola zaś miejskie i ich osiedla dano Kalebowi, synowi Jefunnego. 42 Synom Aarona dano także miasta ucieczki: Hebron i Libnę wraz z ich pastwiskami, Jattir i Esztemoa z ich pastwiskami, 43 Chilaz z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami, 44 Aszan z jego pastwiskami i Bet-Szemesz z jego pastwiskami. 45 Od pokolenia Beniamina: Geba z jej pastwiskami, Alemet z jego pastwiskami i Anatot z jego pastwiskami; wszystkich miast trzynaście według ich rodzin. 46 Pozostałym synom Kehata, spośród rodzin tegoż pokolenia, przypadło losem miast dziesięć od pokolenia, to jest od połowy Manassesa. 47 Synom Gerszoma, według ich rodzin, od pokolenia Issachara, od pokolenia Asera, od pokolenia Neftalego i od pokolenia Manassesa w Baszanie: trzynaście miast. 48 Synom Merariego według ich rodzin przypadło losem od pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i od pokolenia Zabulona: dwanaście miast.

49 Izraelici dali lewitom te miasta wraz z ich pastwiskami. 50 Dali oni losem z ziem należących do pokolenia synów Judy, do pokolenia synów Symeona i do pokolenia synów Beniamina te miasta, którym nadali ich imiona. 51 Niektóre rodziny synów Kehata miały miasta wylosowane od pokolenia Efraima. 52 Dano im miasta ucieczki: Sychem z jego pastwiskami na górze Efraima, Gezer z jego pastwiskami, 53 Jokmeam z jego pastwiskami, Bet-Choron z jego pastwiskami, 54 Ajjalon z jego pastwiskami i Gat-Rimmon z jego pastwiskami. 55 A od połowy pokolenia Manassesa - dla pozostałych rodzin Kehata: Aner z jego pastwiskami i Bileam z jego pastwiskami.

56 Synom Gerszoma dano od połowy pokolenia Manassesa: Golan w Baszanie z jego pastwiskami i Asztarot z jego pastwiskami. 57 Od pokolenia Issachara: Kedesz z jego pastwiskami, Dobrat z jego pastwiskami, 58 Ramot z jego pastwiskami i Anem z jego pastwiskami. 59 Od pokolenia Asera: Maszal z jego pastwiskami, Abdon z jego pastwiskami, 60 Chukok z jego pastwiskami i Rechob z jego pastwiskami. 61 Od pokolenia Neftalego: Kadesz w Galilei z jego pastwiskami, Chammon z jego pastwiskami i Kiriataim z jego pastwiskami.

62 Pozostałym synom Merariego od pokolenia Zabulona: Rimmono z jego pastwiskami i Tabor z jego pastwiskami. 63 A za Jordanem, koło Jerycha, na wschód od Jordanu, od pokolenia Rubena: Beser w pustyni z jego pastwiskami, Jahsę z jej pastwiskami, 64 Kedemot z jego pastwiskami i Mefaat z jego pastwiskami. 65 Od pokolenia Gada: Ramot w Gileadzie z jego pastwiskami, Machanaim z jego pastwiskami, 66 Cheszbon z jego pastwiskami i Jazer z jego pastwiskami.

Rodowód kapłańskiej linii Lewiego jest najstaranniej opracowany i przytacza najwięcej imion. Wiemy już, że podstawowy cel Ksiąg Kronik skupia się wokół świątyni jerozolimskiej i kultu, jaki tam sprawowano. To również jest powodem, że prezentacje różnych ogniw genealogicznych stają się jakby gęściejsze, czerpiąc najprawdopodobniej ze wspomnień lub opowiadań związanych z tradycjami i archiwami świątynnymi. Trzej synowie Lewiego – Gerszon, Kehat i Merari, wraz z ich potomstwem ustępują później miejsca wykazom odnoszącym się do lewitów trudniących się śpiewem liturgicznym, uważanym za jeden z podstawowych składników kultu. Do ich zadań i sposobu ich organizacji w dwudziestu czterech różnych klasach autor powróci w rozdziale 25.

Zdjęcie 1. Kobiety grające na instrumentach. Fragment płaskorzeźby asyryjskiej, VII w. przed Chr. Londyn, British Museum.

Śpiewacy. Muzyka była jednym z ważnych elementów uroczystości religijnych w Izraelu, podobnie jak na całym Bliskim Wschodzie. W miejscach kultu na terenie Izraela prawdopodobnie już w bardzo zamierzchłej przeszłości istniały grupy muzyków i śpiewaków uświetniających różne liturgie. Ich obecność w Jerozolimie za czasów Ezechiasza poświadcza pochodzący z kronik króla Sennacheryba tekst asyryjski. Lecz dopiero po powrocie z wygnania babilońskiego, kiedy odbudowano już świątynię, muzyka i śpiew zyskały w niej ważne i stałe miejsce (6,16-17). Taką właśnie sytuację zastał tam autor Księgi Kronik, i tak ją przedstawia.

Zdjęcie 2. Sadok namaszczający Salomona na króla. Szkoła Raffaela, XVI w. Rzym, Loże Watykańskie.

Kapłan Sadok. Według zapisu z wersetów 6,35-38, Sadok wywodził się w prostej linii od Aarona. Był kapłanem w czasach monarchii Dawidowej i odegrał istotną rolę za czasów Salomona, zaś jego potomkowie zajęli bardzo wysoką pozycję w historii Izraela, pełniąc funkcję wpływowych kapłanów w jerozolimskim sanktuarium. Ponieważ jest to jedyne miejsce w Biblii, gdzie wspomina się o takim pochodzeniu Sadoka, dlatego też niektórzy z uczonych podważają wiarygodność tej informacji, zwracając uwagę na fakt, że imię Sadok wywodzi się z takiego samego rdzenia, jak imiona Melchizedek lub Adonisedek, które wedle zapisów biblijnych nosili mieszkańcy Jerozolimy przed jej podbiciem przez Izrael. Można więc przypuszczać, że Sadok był pierwotnie tubylczym kapłanem Jerozolimy, któremu Dawid zezwolił jednak na dalsze sprawowanie funkcji kapłańskich.

1 Krn 5

1 Krn 7