VII 1 Krn 7

Pasterz i jego syn giną z rąk napastników. Min., XIV w. Rzym, Apostolska Biblioteka Watykanu Zakurzone karty Biblii

1 Krn 7

Potomkowie pokoleń północnych

 

1 Synowie Issachara: Tola, Pua, Jaszub i Szimron, czterej. 2 Synowie Toli: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Samuel, naczelnicy rodów Toli, dzielni wojownicy - za czasów Dawida liczba ich wynosiła według ich rodowodów dwadzieścia dwa tysiące sześciuset. 3 Synowie Uzzjego: Izrachiasz, a synowie Izrachiasza: Mikael, Obadiasz, Joel, Jiszszijasz, pięciu, wszyscy naczelnicy rodów. 4 Przy nich były hufce zbrojne do walki, według spisów i według ich rodów liczące trzydzieści sześć tysięcy, mieli bowiem wiele żon i synów. 5 A bracia ich we wszystkich rodach Issachara, dzielni wojownicy, liczyli osiemdziesiąt siedem tysięcy; wszyscy zapisani w rodowodach.

6 [Synowie] Beniamina: Bela, Beker i Jediael, trzej. 7 Synowie Beli: Esbon, Uzzi, Uzzjel, Jerimot i Iri, pięciu, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy; według swoich wykazów rodowych liczyli dwadzieścia dwa tysiące trzydziestu czterech. 8 Synowie Bekera: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiasz, Anatot i Alamet; ci wszyscy są synami Bekera. 9 Według wykazów rodowych dla swego pokolenia, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli dwadzieścia tysięcy dwustu. 10 Synowie Jediaela: Bilhan, a synowie Bilhana: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar. 11 Wszyscy ci byli synami Jediaela: naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli siedemnaście tysięcy dwustu, gdy wychodzili w szyku na wojnę. 12 Szuppim i Chuppim, synowie Ira, Chuszim, syn Achera.

13 Synowie Neftalego: Jachasjel, Guni, Jeser i Szallum, potomkowie z Bilhy.

14 Synowie Manassesa: Asriel, którego urodziła drugorzędna jego żona, Aramejka. Urodziła ona Makira, ojca Gileada. 15 Makir wziął żony dla Chuppima i Szuppima. Imię jego siostry było Maaka. Imię drugiego syna Selofchad, lecz Selofchad miał tylko córki. 16 Maaka, żona Makira, urodziła syna i dała mu imię Peresz. A bratu jego było na imię Szeresz, którego synami byli Ulam i Rekem. 17 Syn Ulama: Bedan. Ci byli synami Gileada, syna Makira, syna Manassesa. 18 Ich siostra, Hammoleket, urodziła Iszhoda, Abiezera i Machlę. 19 Synami Szemidy byli: Achian, Szekem, Likchi i Aniam. 20  Synowie Efraima: synem jego Szutelach, synem jego Bered, synem jego Tachat, synem jego Eleada, synem jego Tachat, 21 synem jego Zabad, synem jego Szutelach, a także Ezer i Elead. Zabili ich ludzie z Gat, urodzeni w tym kraju, bo tamci zstąpili, aby zabrać ich stada. 22 Efraim, ich ojciec, przez długi czas obchodził żałobę i przychodzili bracia jego, aby go pocieszyć. 23 Potem zbliżył się do żony swej, która poczęła i urodziła syna, i dał mu imię Beria, ponieważ stało się nieszczęście w jego domu. 24 Jego córką była Szeera, która zbudowała Bet-Choron niższe i wyższe oraz Uzzen-Szeera. 25 Synami jego byli Refach i Reszef, synem jego Telach, synem jego Tachan, 26 synem jego Ladan, synem jego Ammihud, synem jego Eliszama, 27 synem jego Nun, synem jego Jozue. 28 Ich posiadłości i ich siedziby były w Betel i miejscowościach przynależnych; w Naaran ku wschodowi, a ku zachodowi w Gezer i miejscowościach przynależnych, w Sychem i miejscowościach przynależnych aż do Ajji i miast przynależnych. 29 W rękach synów Manassesa były: Bet-Szean i miejscowości przynależne, Taanak i miejscowości przynależne, Megiddo i miejscowości przynależne, Dor i miejscowości przynależne. W tych mieszkali synowie Józefa, syna Izraela.

30 Synowie Asera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria i siostra ich Serach. 31 Synowie Berii: Cheber i Malkiel; ten był ojcem Birzaita. 32 Cheber był ojcem Jafleta, Szemera, Chotama i siostry ich Szuy. 33 Synowie Jafleta: Pasak, Bimhal i Aszwat; to są synowie Jafleta. 34 Synowie Szemera: Achi, Rohga, Chubba i Aram. 35 Synowie brata jego, Helema: Sofach, Jimna, Szelesz i Amal. 36 Synowie Sofacha: Suach, Charnefer, Szual, Beri i Jimra; 37 Beser, Hod, Szamma-Szilsza, Jitran i Beera. 38 Synowie Jetera: Jefune, Pispa i Ara. 39 Synowie Ulli: Arach, Channiel i Risja. 40 Wszyscy ci synowie Asera, naczelnicy rodów, znamienici mężowie, dzielni wojownicy, główni wśród książąt, a według spisów liczyli w swoich rodowodach dwadzieścia sześć tysięcy wojska zdolnego do walki.

Ostatnie w pokoleniu Efraima jest imię Jozuego, zdobywcy ziemi Obiecanej. Zajęty przez ten ród obszar to centrum Palestyny, obejmujące miejsca, które były siedzibami ważnych sanktuariów i pamiątek Izraela, takich jak znane nam już Betel i Sychem. Po Jozuem następuje ród Asera, którego geograficzną lokalizację, zgodnie z innymi faktami biblijnymi, należało widzieć między Karmelem a Fenicją. Natomiast tutaj umiejscawia się go również w środkowo-południowej części Izraela, wraz z nazwami miejscowości znajdujących się na tym obszarze. Być może jest to echo pewnej migracji lub dawnego pobytu.


Zdjęcie 1. Pasterz i jego syn giną z rąk napastników. Min., XIV w. Rzym, Apostolska Biblioteka Watykanu

Kradzież bydła była zjawiskiem dość powszechnym na dawnym Bliskim Wschodzie, a dopuszczały się jej przeważnie ludy koczownicze lub półkoczownicze na szkodę bądź innych plemion, bądź ludności miejscowej. Również ziemie Izraela często padały ofiarą napaści: należy tu wspomnieć zwłaszcza Madianitów (Sdz 6,1-6) i Amalekitów (1 Sm 30,1). Grabież, której często towarzyszyło niszczenie wiosek i wyrzynanie w pień ich mieszkańców, uważana była za akcję typowo wojenną; tłumaczy to gwałtowność, z jaką ludzie z Gat potraktowali napastników z pokolenia Efraima, zabijając ich (7,21).


Zdjęcie 2. Widok wykopalisk w Dor.

Dor (7,29). Miasto o tej nazwie leżało na wybrzeżu Morza Śródziemnego, na południe od góry Karmel i wspominane jest już w niektórych tekstach egipskich z XIII i XII w. przed Chr. Jego mieszkańcy nazywani są tam Sekel lub Sikuli. Tradycja biblijna włącza Dor do ziemi pokolenia Manassesa, mimo że pod kontrolą izraelską znalazło się ono dopiero pod panowaniem Dawida. W 732 r. przed Chr. podbili je Asyryjczycy, a później po upadku ich imperium, przeszło w ręce Fenicjan. W epoce hellenistycznej nazywano je Dorą, i tę właśnie nazwę spotykamy w 1 Mch 15,11.


1 Krn 6