Komentarze do czytań - XXXI Niedziela zw. "B" (5.11.2006)

 A jednak pierwsza jest miłość... 

Pwt 6,2-6; Ps 18; Hbr 7,23-28; Mk 12,28b-34

„Niedaleko jesteś od królestwa Bożego...” – te słowa stawiają i nam pytanie. Czy i my rozumiemy w jaki sposób Bóg przechodzi przez historię naszego życia? On, jak Ojciec, pochyla się nad nami z miłością, stopniowo dając nam poznać siebie. Podobnie było w historii Izraela. Przymierze i Prawo, wędrówka, zwycięstwa i upadki – wszystko to miało dać poznać, że Bóg jest Jedyny, że jest nasz i wzywa do miłości. Dopiero jednak w Chrystusie – jedynym Pośredniku i Kapłanie wszystko nabiera oczekiwanej pełni...

Pierwsze czytanie

Cały Stary Testament kładzie bardzo mocny nacisk na zachowanie Prawa, które stanowiło wyznacznik wierności Bogu. Przekazywane przez pokolenia miało gwarantować przetrwanie tożsamości ludu Boga. Ale nie tylko. Przykazania były strażnikami życia, którego wymogi skażony grzechem człowiek mógł pochopnie lekceważyć. Przykazania miały dopomóc człowiekowi w realizacji Bożego planu zbawienia. Jednak ich sednem było objawienie samego Boga. Słuchaj, Izraelu... – to wezwanie do pełnej otwartości serca. Słuchanie miało dać poznać i pamiętać, że Bóg jest Jedyny, ale jednocześnie stanowiło wezwanie do miłości, która jest celem Prawa.

Drugie czytanie

Kult Pierwszego Przymierza pełnił rolę pośredniczenia między Bogiem a Jego ludem. Słabość i grzeszność człowieka wymagały nieustannego oczyszczania, aby wejście w sferę sacrum stało się możliwe. Autor Listu do Hebrajczyków wskazuje na przełomowy punkt historii jakim jest pojawienie się Chrystusa. Jego kapłaństwo, choć trwa na wieki, poprzez jednorazowy akt Jego ofiary otworzyło nam dostęp do Ojca. Uczestnicząc w naszym człowieczeństwie, podnosi swoją świętością nasz wysiłek wędrówki ku Bogu.

Ewangelia

Pytanie ze strony uczonego w Piśmie dotyczyło obszernej materii – 613 praw, nakazów i zakazów obowiązujących pobożnych Żydów. Jezus wskazuje samo sedno Prawa jakim jest miłość Boga i człowieka. Do tej miłości dochodzi się poprzez słuchanie Boga, który najwyraźniej przemówił do nas w swoim Wcielonym Słowie – Jezusie Chrystusie. To w Nim dokonało się również dogłębne wypełnienie przykazania miłości. Jego miłość do Ojca zaowocowała w całkowitym darze z siebie dla człowieka. Ofiara miłości rzeczywiście przewyższa wszystkie całopalenia i ofiary – zauważył uczony. Świadomość pierwszeństwa miłości to już krok bliżej w kierunku królestwa Bożego, które osiągnąć możemy tylko w Chrystusie...


s. Jolanta Judyta Pudełko PDDM