164. Skąd byli mędrcy i czy byli mądrzy? (Mt 2,1-12)


 

Pytania do Biblii

Mądrzy mędrcy? (Mt 2,1-12)

1) Mt 2,1: "Mędrcy ze Wschodu"- dlaczego stamtąd? Wszak w innym miejscu Biblia mówi, że mądrość kojarzona była z Edomem/Idumeą. Ta, potomków Ezawa, kraina leżała przecież na południe od Palestyny...

2) Mt 2,12: "A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda..."- Jak to, właściwie, było z tą mądrością Mędrców? Czyżby nie byli w stanie- sami z siebie (P. Jezus dziwi się w pewnym miejscu, dlaczego sami z siebie nie umiemy rozróżnić pewnych spraw...)- przejrzeć podstępu Heroda, iż konieczna aż się okazała nadprzyrodzona interwencja?

Ad 1: Choć w kilku miejscach Pisma Świętego Edom jest przedstawiony jako kraina mędrców (zob. Hi 2,11; 15,18; Jr 49,7; Bar 3,22-23), to w czasach Starego Testamentu za krainę, w której zamieszkała mądrość, uważano przede wszystkim Mezopotamię. To tam rozwijały się wszelkie dziedziny nauki.

Na fakt, że miejscem pochodzenia trzech przybyszów była Mezopotamia, wskazuje chociażby użyty w tekście natchnionym grecki termin magos, mający swoje perskie korzenie. Pierwotnie termin ten określał członka kapłańskiej kasty w Persji. Z czasem zaczęto nim określać wszystkich mędrców, którzy posiadali szeroką jak na tamte czasy wiedzę i potrafili prostymi sztuczkami (iluzjami, zjawiskami fizycznymi lub chemicznymi) przekonać ludzi, że posiadają kontakt z bóstwami. Starożytni pisarze, jak chociażby Dio Cassius, Swetoniusz czy Józef Flawiusz piszą, że byli oni bardzo poważani nie tylko w swoim kraju, ale także poza jego granicami, w związku z czym często podejmowali dalekie podróże w celu odkrywania nowych dziedzin wiedzy. Często, z wielkimi honorami, przyjmowali ich władcy.

Dawniejsi egzegeci podkreślali, że na związki mędrców z Babilonią wskazuje ich znajomość żydowskiej teologii dotyczącej osoby Mesjasza, który według proroctw starotestamentowych opisywany był przede wszystkim przy pomocy kategorii królewskich, nawiązujących do osoby króla Dawida. Dlatego też mędrcy określają poszukiwaną przez siebie osobę jako „króla żydowskiego” (Mt 2,2).

Ad 2: Zachowanie mędrców wobec Heroda bywa rozumiane dwojako: ks. J. Homerski wskazuje na fakt, że zgodzili się oni na nakaz Heroda, by poinformować go o swoim odkryciu (takie według niego jest znaczenie imiesłowu „wysłuchawszy” w Mt 2,9), zaznaczając jednocześnie, że otrzymane we śnie polecenie, by wrócić do ojczyzny inną drogą stanowi działanie Boga mające ochronić Dziecię Jezus przed nieświadomym działaniem przybyszów na Jego szkodę.

Pod innym kątem widzi jednak tę kwestię ks. A. Paciorek, który twierdzi, że nic w tekście nie wskazuje na to, by mędrcy mieli zgodzić się na żądanie Heroda, gdyż nie byli oni jego poddanymi. Z drugiej jednak strony zastanawiający jest fakt wysłania mędrców do pobliskiej miejscowości (oddalonej o ok. 5 km) bez towarzystwa swoich wywiadowców, którzy choćby z ukrycia mieli dowiedzieć się, jak wyglądały efekty poszukiwań. Według uczonego, nic w zachowaniu Heroda nie wzbudziło podejrzeń mędrców, ale Boże polecenie we śnie spina w całość fakt, że poganie są prowadzeni w swej podróży od początku do końca. Gdy osiągnęli zamierzony cel, oddanie pokłonu królowi żydowskiemu, także w drodze powrotnej towarzyszy im kierownictwo Boga, jednocześnie zapewniające unicestwienie planu Heroda.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.