Na Wielki Wtorek

Nauka krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie,

 mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

 1 Kor 1,18 - czytanie z modlitwy przedpołudniowej

Komu "mądrość" nie pozwala przyjąć nauki o zwycięstwie nad śmiercią i złem moralnym przez Ofiarę Chrystusa na krzyżu, ten odchodzi od Boga zgorszony złem rozpowszechnionym w stworzonym przez Niego świecie. Kto wierzy, wyzwalany jest przez łaski spływające z Golgoty w chrzcie i Eucharystii. W nich przemieniany jest na podobieństwo tego, który zła nie wyrządził i zmartwychwstawszy żyje wiecznie. Tak oto "mądrość" staje się głupotą wiodącą na zatracenie, a "głupota" mądrością wiodącą do życia wiecznego.