Najstarszy manuskrypt Ewangelii Marka - c.d.


Wiadomości biblijne
Najstarszy manuskrypt Ewangelii Marka:
burza dyskusji już się rozpętała.

Gdy spotykają się masy zimnego i gorącego powietrza, burza jest nieunikniona. Informowaliśmy w dniu wczorajszym o informacji podanej na początku lutego o najstarszym odnalezionym tekście Ewangelii Marka. W końcowej części wypowiedzi znalezionej na blogu Briana LePort, Daniela Levy oraz Johna Dave Medina wyraziliśmy nadzieję na rozwinięcie dyskusji w środowisku biblijnym.

Poniżej zamieszczamy tekst rzeczowej analizy fragmentu, przeprowadzonej przez Toma Verennę, którego zdjęcie opublikowano w internecie. W tabelce po prawej stronie zamieszczamy tłumaczenie artykułu:

This picture has been making headlines around the Biblioblogosphere and academic community boards on Yahoo.com:

Poniższe zdjęcie dotarło do czołówek artykułów na Biblioblogosphere (anglojęzyczny blog biblijny – przyp. tłum.) oraz do stron wielu spośród naukowców na yahoo.com:

James McGrath brings up the fact that this picture was first circulated on D.M. Murdock’s message boards.  Interestingly, however, the fragment has (surprisingly) been transcribed correctly by her (though her eisegesis of the text is terrible and her correlations are nothing short of parallelomania). Still, the picture has no provenance and there is no provided moniker which is shocking (especially if such a find is legitimate; the first thing that should have happened was for the institution to issue a moniker for it and designate a group of experts to investigate it).

James McGrath zwraca uwagę na fakt, że owo zdjęcie początkowo krążyło na stronie D.M. Murdock. Co ciekawe, jednak, fragment ten (o dziwo!) został przez nią dobrze odczytany (chociaż jej eisegeza tekstu jest fatalna, a jej powiązaniom nie brakuje niczego do paralelomanii). Mimo wszystko, zdjęcie nie posiada określonego pochodzenia i nie ma podanego żadnego oznaczenia, co szokuje (zwłaszcza, jeżeli takie zjawisko ma być uważane za uzasadnione, pierwszą rzeczą, jaka powinno się wykonać, jest wydanie przez instytucję oznaczenia oraz powołanie grupy ekspertów, by zbadała takie znalezisko).

Here is a side by side I made of the uncial script next to the fragment (all graphics below were made by me unless otherwise specified):

Poniżej widzimy zestawione: tekst uncjalny obok fragmentu (wszystkie poniższe grafiki zostały wykonane przeze mnie, chyba że zostało to inaczej zaznaczone):

The text is of Mark 5.15-18 for those who were unaware. Dla nieświadomych, jest to tekst Mk 5,15-18.
A couple of thoughts: Kilka myśli:

- First the fragment looks crisp and the text sharp.  This has been pointed out by Jim West and others, though I’ve seen the DSS’s and they look crisp and the text looks sharp (though admittedly they are still more faded than this).  Compare this fragment with the Isaiah Scroll and you’ll see a very clear difference.   Compare also to this uncial Oxyrhynchus Papyrus 5072.

- Po pierwsze, fragment [papirusu – przyp. tłum.] jest kruchy a tekst wyraźny. Zostało to wskazane przez Jima West i innych, chociaż widywałem Manuskrypty znad Morza Martwego, które wyglądają tak samo krucho, a tekst wygląda tak samo wyraźnie (choć należy przyznać, że wyglądają na bardziej wyblakłe od tego). Porównaj ten tekst ze Zwojem Izajasza, a zobaczysz bardzo wyraźną różnicę. Porównaj także z uncjalnym tekstem Papirusu Oxyrhynchus 5072.
- Against the authenticity of the fragment, anyone who has seen a scroll or manuscript will note that this fragment is missing scribal lines (like the lines on lined paper found in notebooks everywhere).  They appear in the two examples I gave earlier (closeup is below).  Not every papyrus has the lines this clear, but even if the lines were not present, one can clearly see that the script on the fragment changes in size and varies in placement (it is not in a straight line which is what one expects and the rows are not evenly spaced). - Przeciwko autentyczności tego fragmentu, każdy, kto widział zwój lub manuskrypt, stwierdzi, że w powyższym tekście brakuje linii piśmienniczych (podobnych do tych we wszystkich [współczesnych – przyp. tłum.] zeszytach z linią). Pojawiają się one w obydwu przykładach, które podałem wyżej (poniżej znajduje się powiększenie). Nie na każdym manuskrypcie owe linie są obecne, można wyraźnie dostrzec, że pismo na owym fragmencie zmienia się co do rozmiaru i położenia (nie ma tu oczekiwanej prostej linii a rzędy nie są rozłożone równomiernie).

- Another problem, as others have already brought to the attention of the community, is the differences in the letters; they are extremely inconsistent.  There are three different versions of alpha in the fragment alone which suggests a hand that is unfamiliar with the language. - Kolejny problem, na co uwagę badaczy zwrócili także inni, jest różnica liter - są one całkowicie niejednorodne. Znaleźć można trzy różne wersje alfy w krótkim tylko fragmencie, co sugeruje, że ręka (pisarza – przyp. tłum.) nie jest przyzwyczajona do tego języka.
- There are some reasons why I would stress caution before immediately jumping on ‘fake’: - Istnieją jednak powody, dla których radziłbym ostrożnie przechodzić do uznania tekstu za “fałszerstwo”:
* I would imagine that even forgers would do a better job than this; especially expert forgers who have been doing this sort of thing for years in markets where they expect to find experts (heck I could do a better job than this), so that might suggest that this is an authentic piece.  Or it might just prove that the forger was an amateur or simply didn’t care about his accuracy and just wanted to make a quick buck off a gullible tourist who wouldn’t know the difference.
* Wydaje mi się, że nawet fałszerze postaraliby się zrobić lepszą robotę niż ta; zwłaszcza zawodowi fałszerze, którzy zajmowali się takimi rzeczami od wielu lat w sklepach, gdzie oczekuje się ekspertów (rety, sam bym to zrobił lepiej!), co sugeruje, że jest to autentyczny fragment. Może to jednak także udowodnić, że fałszerz był amatorem, albo po prostu nie troszczył się o dokładność i chciał szybko zarobić „dychę” od naiwnego turysty, który nie potrafiłbym dostrzec różnicy.
* What really makes me pause is how the Greek of this lines up.  A forger, I suspect, would just copy off existing Greek manuscripts of Mark (from any of the codices–like the Sinaiticus or the Vaticanus–online which are easy to come by; just find it, print out a sheet, and copy onto papyrus) but these are not lined up according to the columns on any of the codices I’ve looked over.  This might mean that, if it is a forgery, then the forger could have used a Greek uncial manuscript that is not known (at least not to me, though might exist somewhere).  The letters aren’t  random, they do match up with Mark 5.  Though again this could just be a sloppy forgery and the forger could have just taken a few letters a line for a few lines to fill in the blank fragment (or a full sheet which they then cut up and distributed as fragments). * Rzeczą, nad którą naprawdę się zastanawiam jest sposób, w jaki formuje się tekst grecki owych wersetów. Fałszerz, jak sądzę, skopiowałby istniejący grecki manuskrypt Ewangelii Marka (z któregokolwiek manuskryptu, jak np. Kodeks Synaicki lub Watykański online, które są dostępne bardzo łatwo – po prostu znaleźć tekst, wydrukować kartę i skopiować ją na papirus), ale ten fragment nie jest skonstruowany podobnie do kolumn żadnego z kodeksów, jakim się przyglądałem. To oznaczałoby, jeśli to jest fałszerstwo, że fałszerz mógł użyć manuskryptu uncjalnego, który nie jest znany (przynajmniej dla mnie, choć może gdzieś istnieje). Litery nie są przypadkowe, zgadzają się z (tekstem – przyp. tłum) Mk 5. Lecz po raz kolejny, to mogłoby być tylko słabą podróbką, a fałszerz mógł wziąć jedynie kilka liter na linię, by stworzyć powstałe linie, by wypełnić puste fragmenty (albo całą kartę, którą następnie pocięto i podzielono jako fragmenty).
- Finally, there are no fray marks (which has been pointed out elsewhere).  No signs of disintegration or degradation.  I’ve seen a lot of modern papyri (you can get them for a good price on eBay these days); there is no dirt on this fragment and you can clearly see that the edges appear cut rather than having been pulled apart by wear or by time.   I’ve stated before on other blogs and in comments that the piece looks ‘fresh’. - Wreszcie, brak jest tu śladów nadszarpania (które zostały wskazane wcześniej). Brak też śladów niszczenia bądź rozkładu. Widziałem wiele współczesnych papirusów (obecnie można je kupić na eBay’u), nie ma na nich brudu i wyraźnie widać, że krawędzie zostały wycięte, a nie rozerwane przez używanie bądź czas. Stwierdziłem wcześniej na innych blogach i w komentarzach, że fragment ten wygląda „świeżo”.

All that said, I have to say it looks fake.  The fact that the papyrus of this fragment is so clean leads me to believe that the papyrus leaf this fragment came from is modern (and you can pick up papyrus with Egyptian iconography or Greek script on them from eBay these days for relatively no cost, add text to the blank parts, cut it up, and sell it for a nice profit).  I’m still going to remain cautious about offering any definitive statement (though others have already made clear their opinions on the matter), but I lean towards forgery on this one.  Time will tell.
Stwierdziwszy to wszystko, muszę powiedzieć, że fragment wygląda na fałszywy. Fakt, że papirus tego fragmentu jest tak czysty, skłania mnie ku uznaniu, że karta papirusu, z którego pochodzi, jest współczesna (a obecnie można dostać taki papirus z egipską ikonografią lub greckim tekstem na eBay’u za bardzo niską cenę, dodać tekst do pustych miejsc, wyciąć i sprzedać dla sprego zysku). W dalszym ciągu pozostanę ostrożny w wyrażeniu mojej ostatecznej opinii (mimo że inni już wykrystalizowali swoje opinie w tej kwestii), ale skłaniam się w tej kwestii ku uznaniu fałszerstwa. Czas pokaże!

Znając środowisko biblijne, nie jest to koniec, ale dopiero początek dyskusji. Co przyniosą najbliższe dni?

Tekst oraz ilustracje pochodzą z:
http://tomverenna.wordpress.com/2012/02/22/more-thoughts-on-the-markan-manuscript-fragment/

tłumaczenie: B. Sokal

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie odpowiedź zostanie udzielona w ciągu około tygodnia, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.