INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO W JEDLNI LETNISKO - 17 PAŹDZIERNIKA 2021

INAUGURACJA NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO W JEDLNI LETNISKO (17 X 2021)

 

Uniwersytet Biblijny dla Dzieci, który działa pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej ma wciąż nowych studentów-uczniów. Pomysłodawcą dziecięcej uczelni jest biblista i moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego ks. dr Jacek Kucharski. Pomimo trudnego okresu pandemii nie gaśnie zapał do pogłębionego studiowania Biblii. „Wielka w tym zasługa wykładowców dziecięcej uczelni. Rozpoczęła ona swoją działalność w 2012 roku, a zatem w przyszłym obchodzić będzie swoje 10.lecie działalności. Współpracownikami ks. Kucharskiego w uniwersytecie są: dr Lidia Szymańska, mgr Katarzyna Gruszka, s. mgr Bożena Molendowska, mgr Agnieszka Machnio, mgr Monika Gumińska, ks. mgr lic. Michał Faryna. Wśród opiekunów duchowych uniwersytetu są kapłani: ks. kan. Kazimierz Marchewka, ks. kan. Mirosław Nowak, ks. kan. Marek Kucharski oraz ks. kan. Andrzej Margas. W trakcie trzyletniego cyklu studiów Biblii uczniowie-studenci poznają prawdy objawione w Starym i Nowym Testamencie. Nowy rok akademicki rozpoczyna uroczysta inauguracja i matrykulacja nowych studentów, którzy składają uroczystą przysięgę, zobowiązującą do pilnego studium, świadectwa wiary i niesienia dobrego imienia dla dziecięcej uczelni. Nowi uczniowie-studenci otrzymują też księgę Pisma Świętego. Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną. Uczniowie-studenci spotykają się wspólnie dwa razy w roku: podczas tradycyjnego opłatka podczas okresu Bożego Narodzenia oraz na zakończenie roku akademickiego, któremu towarzyszy Eucharystia, rozdanie dyplomów i nagród oraz wspólna agapa – mówi ks. Kucharski. W tym roku akademickim jako pierwsi, tj. 17 października 2021 r. przeżywali inaugurację studenci-uczniowie z filii Uniwersytetu Biblijnego dla dzieci istniejącej przy parafii pw. Św. Józefa Opiekuna i PSP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jedlni Letnisko.