195. Chrystus zabójcą? (2 Tes 2,1-12)

 

Pytania do Biblii

Chrystus zabójcą?

Podczas paruzji Chrystus ma m.in. pokonać w ostatecznej walce szatana i tu pojawiają się niejasności. Po pierwsze ma zwyciężyć szatana, ale jednocześnie piekło ma nadal pozostać to jakby pokonać króla i wrócić z powrotem pozostawiając wrogie królestwo w spokoju. Po drugie jak Jezus, Bóg i król miłosierdzia, nie mogąc nikogo nienawidzić tym bardziej skrzywdzić może bić się i zabić stworzenie Boże jakim jest archanioł lucyfer?

Dokładny opis wydarzeń towarzyszących paruzji sprawia uczonym niemałe problemy. Opisy biblijne posługują się bowiem przede wszystkim obrazowymi porównaniami, które służą jako ilustracja określonych prawd teologicznych towarzyszących autorom natchnionym. Przez całe wieki te metafory brano jako zapis rzeczywistych wydarzeń, które odbędą się przy powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię, jednak takie podejście nie tylko sprawia więcej problemów, niż rozwiązuje, ale także wyrządza wielką krzywdę tekstowi biblijnemu.

Opisując zdarzenia towarzyszące końcu świata teksty Pisma Świętego wspominają, jak zaznaczył pytający, pokonanie królestwa szatana. Mówi o tym już Stary Testament (zob. Dn 7,15-27), ale naukę tę rozwinął Nowy Testament (explicite mówi o tym 2 Tes 2,1-12 oraz Ap 19,11 – 20,15). Co te teksty mówią o pokonaniu sił wrogich Bogu?

Przede wszystkim warto przyjrzeć się tekstowi z Drugiego Listu do Tesaloniczan. Opisuje on, jak będzie wyglądała owa walka, która jest głównym tematem pytania: nie będzie ona w żaden sposób przypominała militarnego zmagania. Przychodzący Chrystus pokona siły zła przy pomocy „tchnienia swoich ust (gr. to[i] pneumati tou stomatos autou)” oraz „objawienia swego przyjścia (gr. te[i] epifaneia[i] tes parousias autou)”(2 Tes 2,8). Tekst ten wyraźnie podkreśla, że bitwa nie ma nic wspólnego ze starciem się dwóch równych sobie oponentów, ale Jezus pokonuje rywali samą swoją obecnością, przyjściem. Jak zaznacza M.Bednarz: „Nastąpi coś, co ma miejsce w wypadku pojawienia się światła, które rozprasza ciemności”.

Co ciekawe, także Apokalipsa nie mówi o bezpośredniej walce Jezusa z szatanem. We fragmencie Ap 12,7-9 walczącymi jest Archanioł Michał oraz jego towarzysze broni, tekst Ap 19,20-21 mówi o zgładzeniu popleczników diabła bezosobowo („pochwycono...”) lub w stronie biernej, unikając podania sprawcy („wrzuceni zostali... zostali zabici...”). W dalszym fragmencie (20,1) działającym jest anioł. W podobny sposób mówi także Księga Daniela („odbiorą mu władzę...”).

Tekst z Księgi Apokalipsy doprecyzowuje los szatana po ostatecznym boju: nie zostanie on zabity, ponieważ jako duch nie może przestać istnieć, ale zostanie pozbawiony swej potęgi i jego pole działania zostanie ograniczone tylko do tych, którzy opowiedzieli się za nim. Z tego powodu autor natchniony mówi o tym, że smok zostaje związany łańcuchem i wtrącony do zapieczętowanego więzienia (Ap 20,1-3), a po uwolnieniu „na krótki czas” (w. 3) i osądzeniu jego czynów (w. 13) zostanie wrzucony do jeziora ognia (ww. 14-15). Wraz z nim wrzuceni tam zostają wszyscy, którzy nie zostali zapisani w księdze życia (w. 15).

Co najważniejszego wynika z tych tekstów, to fakt, że walka między Bogiem i wierzącymi w Niego a siłami zła się zakończy. Z tego też powodu dalsze starania diabła o zniweczenie potęgi Boga nie będą już podejmowane. Ci, którzy opowiedzieli się w swoim życiu (i swoim życiem) za Bogiem, będą z Nim żyli, natomiast opowiadający się przeciwko Niemu, zostaną odesłani, by wieczność spędzić z dala od Niego.

W tym kontekście jasna staje się odpowiedź na pytanie o to, jak Jezus może podjąć walkę. Nie jest to walka z kimś, ale jest to właściwie przywrócenie właściwego porządku rzeczy. Szatan, którego cała istota ukierunkowana jest na walkę z Bogiem, zostanie odsunięty od możliwości podejmowania walki z tymi, którzy należą do Boga. Bóg, wstawiając się za tymi, którzy pozostają z Nim w zażyłej relacji, ratuje ich z wszelkich dalszych prześladowań, gdyż w trudnościach, które już przetrwali, okazali się wierni (zob. Ap 2,11).

Bóg jest miłosierny i łagodny, ale nigdy nie postępuje wbrew wolnej woli swoich stworzeń. Dlatego potęga szatana zostanie starta i zamknięta, natomiast wierni Bogu zostaną ocaleni, ponieważ całym swym życiem lgnęli do Niego.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.