pope

Diecezja Radomska

Relacja z Ostrej Bramy

O JUDZIE TADEUSZU BRACIE PAŃSKIM, APOSTOLE
I MĘCZENNIKU W OSTREJ BRAMIE

Grupa biblijna istniejąca przy sanktuarium  w Ostrej Bramie spotkała się ponownie, tak jak czyni to już od lat 15 dnia miesiąca, tym razem maja 2017 r. na swojej formacji biblijnej. Rozpoczęła je msza św. sprawowana w bazylice pod przewodnictwem moderatora diecezjalnego ks. dr. Jacka Kucharskiego z homilią. Był to również  dzień 66 –tych urodzin ks. prał. Jerzego Karbownika, któremu serdeczne życzenia złożyli przedstawiciele grupy Dzieła Biblijnego.

Po Eucharystii wszyscy udali się do Domu Pielgrzyma. Formację biblijną otworzyło podziękowanie ks. Kucharskiego członkom grupy biblijnej  za zaangażowanie związane z obchodami IX Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego. Następnie moderator zaprezentował książkę Dziesięć lat Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Polsce (2006-2015), którą otrzymali wszyscy obecni. Następnie rozpoczęła się prezentacja multimedialna pt. Św. Juda Tadeusz – brat Pański, apostoł i męczennik, którą wygłosił ks. dr Jacek Kucharski. Przedstawił w niej postać jednego z Dwunastu według następującego klucza: Biblia o Judzie Tadeuszu, Tradycja Kościoła, ikonografia oraz kult apostoła Jezusa.

Podczas omawiania postaci apostoła, czytany był również oraz omawiany od strony treści i przesłania przypisywany jego autorstwu List św. Judy. Na zakończenie wszyscy zaproszeni zostali do codziennej modlitwy wzywającej wstawiennictwa św. Judy Tadeusza. Nie zabrakło również pytań i dyskusji dotyczącej Biblii i aktualnych wydarzeń w Kościele.