pope

Diecezja Radomska

NIEDZIELA BIBLIJNA ORAZ INAUGURACJA VIII OGOLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO

NIEDZIELA BIBLIJNA ORAZ INAUGURACJA
VIII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA BIBLIJNEGO
(10 kwietnia 2016 r.)

 

 

Rok C (Dz 5,27b-32.40b-41; Ap 5,11-14; J, 21, 1-19

WPROWADZENIE:


    Pod hasłem: „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa" (por. Dz 19,5) rozpoczynamy dzisiaj VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, któremu patronuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II. Kościół w tym tygodniu pragnie zwrócić naszą uwagę na Bożą tajemnicę, która ukryta jest w sakramencie chrztu świętego. To właśnie ten sakrament jest darem Boga, znakiem Jego miłości, w którym udziela godności dziecka Bożego. Co więcej, chrzest jest przejawem miłości całego Kościoła (rodziców, chrzestnych, całej wspólnoty). Jest on także nieodzownie związany z postawą wiary. Bo tylko wierząc w Ewangelię, którą jest Jezus Chrystus będziemy w stanie odwrócić się od zła i je pokonać. Wtedy też Królestwo Boże stanie się obecne w naszym życiu. Niech w czasie trwania Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego poprzez lekturę Biblii, odrodzi się w nas na nowo wdzięczność za łaską chrztu świętego.  

 

AKT POKUTY:

Pan Jezus umarł na krzyżu z miłości do wszystkich ludzi. Swoją męką udowodnił, że kocha każdego człowieka, nawet najbiedniejszego, pozbawionego jakiejkolwiek czci czy własności. Dlatego teraz w postawie pokory i uniżenia wyznajmy szczerą skruchę i ubolewanie za grzechy.     Spowiadam się Bogu...

 

KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ SŁOWA BOŻEGO:

Za chwilę usłyszymy fragment z Dziejów Apostolskich, który opowiada nam o niezwykłej sile świadectwa uczniów Jezusa. Głosili oni wytrwale Ewangelię, to znaczy Dobrą Nowinę o zbawczej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, które przyniosło ludziom odpuszczenie grzechów i jest wezwaniem do nawrócenia oraz pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem. Mimo zakazów ze strony arcykapłana i Wysokiej Rady apostołowie odważnie przemawiali w imię Jezusa, nie dali się zniechęcić ani zastraszyć, a wręcz byli dumni i pełni radości, że stali się godni cierpieć dla Jezusa i Jego Ewangelii. W drugim czytaniu, słuchając słów Apokalipsy św. Jana, stajemy się świadkami i jednocześnie uczestnikami niebiańskiej liturgii, podczas której całe stworzenie oddaje cześć i hołd Barankowi, to znaczy Jezusowi Chrystusowi, ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu. Jako wywyższony Pan, Władca i Zbawiciel jest On godzien wziąć „potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo” (Ap 5,12). Te siedem przymiotów wyliczonych przez aniołów wskazują na pełnię, doskonałość i bóstwo Jezusa. Ewangelia zaś, opowiada nam o trzecim już objawieniu się Chrystusa zmartwychwstałego uczniom, które miało miejsce nad Jeziorem Galilejskim, nazywanym także Morzem Tyberiadzkim. Apostołowie spotkali Pana po nieudanym połowie. Posłuszni jednak poleceniu Jezusa jeszcze raz zarzucili sieć, która w niezwykły sposób napełniła się mnóstwem ryb. Zmartwychwstały Chrystus przychodzi zatem z pomocą swoim uczniom w chwilach trudnego codziennego zmagania się, a także przygotowuje nieustannie pokarm swojego Słowa i Ciała, który przyjmujemy z wiarą w Eucharystii, abyśmy nie ustali w drodze.

 

HOMILIA:

[Materiały homiletyczne dostępne są w „Przeglądzie biblijnym”nr 8]

 

MODLITWA POWSZECHNA:

    Przeżywając Niedzielę Biblijną i rozpoczynający się w naszej ojczyźnie VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, pełni radości ze zmartwychwstania Chrystusa, zanieśmy do Niego nasze pokorne prośby:

 

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby niestrudzenie kontynuował dzieło ewangelizacji wszystkich narodów. Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za pasterzy Kościoła: Ojca Świętego Franciszka, naszego biskupa Henryka, kapłanów i diakonów, aby głosząc Ewangelię pobudzali swoich wiernych do nieustannego trwania przy Jezusie. Ciebie prosimy…

3. Módlmy się za błądzących po ścieżkach wiary, którzy porzucili łaski chrztu lub nie spotkali jeszcze Chrystusa, aby pociągnięci Jego miłosierdziem stali się prawdziwie szczęśliwi. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się, aby rozpoczynający się VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny stał się dla chrześcijan w naszej Ojczyźnie czasem pogłębienia znajomości Bożego Słowa. Ciebie prosimy…

5. Módlmy się za wszystkich zaangażowanych w przygotowanie tegorocznych obchodów Światowych Dni Młodzieży i wszystkich tych, którzy będą w nich uczestniczyć, aby były one okazją do jeszcze silniejszego przylgnięcia do Słowa Bożego i Kościoła. Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za zmarłych, aby dane im było cieszyć się chwałą z przebywania z Bogiem w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy…

7. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, byśmy za przykładem patrona Dzieła Biblijnego św. Jana Pawła II, z radością świadczyli o Chrystusie zmartwychwstałym sięgając na co dzień do lektury Pisma świętego. Ciebie prosimy…

 

    Ojcze bogaty w Miłosierdzie, Ty nigdy nie gardzisz pokorną modlitwą swego ludu. Wejrzyj na nasze prośby i wysłuchaj je, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PRZED ROZESŁANIEM:

W Ofierze Eucharystycznej Chrystus dołącza do naszego życia. Staje się w nim obecny przez swoje Ciało i Krew oraz Słowo. W ten sposób realizuje się w życiu każdego
z nas Boża tajemnica historii zbawienia. Wracając do naszych domów postarajmy się zagłębić w tę tajemnicę poprzez pogłębioną lekturę Pisma Świętego.

Oprac. al. Rafał Kosowski