Dary Ducha Świętego

Dary Ducha Świętego, stałe uzdolnienia nadprzyrodzone udzielane przez Ducha Świętego, służące zbawczemu procesowi człowieka.

 

ST mówił o darach Ducha Świętego przede wszystkim w wypowiedziach mesjańskich; według Izajasza (11,1-6) na Mesjaszu spocznie Duch, który będzie działał na niego wielokierunkowo (intelektualnie, etycznie), co wyrażają trzy pary przymiotów - mądrość i rozum, rada i męstwo, wiedza i bojaźń Boża; prorocy Ezechiel (37,14) i Joel (3,1-5) zapowiadali powszechne udzielenie Ducha Jahwe całemu ludowi Bożemu w czasach mesjańskich. Społeczność qumrańska upatrywała w tych darach czynnik oczyszczenia i uświęcenia eschatologicznego (1QS 3,7-9; 3-5.21-22).

Jezus Chrystus stwierdził, że na nim spełniły się proroctwa o udzieleniu Ducha Mesjaszowi (Łk 4,17-21; por. Iz 42,1.6; 61, 1-3). Poprzez zjednoczenie z Chrystusem dzięki wierze i miłości dary Ducha Świętego stają się udziałem nowego Ludu Bożego; Duch Święty, będąc zadatkiem eschatologicznym dziedzictwa chrześcijanina (por. 2 Kor 1,22; 5,5; 1 Tes 4,8; Ef 1,14), stanowi gwarancję przyszłego zmartwychwstania i chwały dzieci Bożych (Rz 8,23). Poza zewnętrznymi przejawami obecności Ducha Świętego, przedstawionymi zwłaszcza w 1 Kor 12-14 (charyzmat), NT ukazuje całe moralne życie chrześcijanina jako dar Ducha Świętego; owocem współdziałania chrześcijanina z Duchem Świętym jest miłość, najwyższy i najważniejszy jego dar (1 Kor 13; Ga 5,22-23); ogólniej, najczęściej w sensie charyzmatycznym, Dzieje Apostolskie (2,38; 8,20; 10,45; 11,17) łączą dary Ducha Świętego z chrztem i z łaską wiary; podobny sens mają niektóre wypowiedzi Pawła Apostoła o łasce wiary, który rozumiał ją także jako dar Chrystusa (Rz 5,15.17; Ef 4,7); w innych tekstach NT łaska wiary nazwana jest darem doskonałym (Jk 1,17), darem niebieskim (Hbr 6,4), wywodzącym się od Ojca, a wcielonym w Synu (por. J 4,10) i zapewniającym uczestnictwo w Duchu Świętym (J 4,23-24); jest to także dar apostolstwa (Ef 3,7), udzielany Kościołom lokalnym (Rz 1,11) ku umocnieniu na miarę pełni Chrystusowej (Ef 4,7).

Lech Stachowiak

Jesteś na facebooku? My też! :)


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.