Homilia na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (01.01.2013)

Ks. Rajmund Pietkiewicz

Jezus

1. Co świętujemy?

Od kilku już dni pochylamy się nad Tajemnicą Bożego Narodzenia. Zawsze, gdy celebrujemy nasze święta i uroczystości musimy zadawać sobie pytania o ich sens i znaczenie dla naszego codziennego życia. Każde świętowanie powinno zostawić w naszym życiu jakiś ślad. Czy sens Bożego Narodzenia sprowadza się tylko do pięknych tradycji zachowywanych w naszych domach? Czy jest to tylko okazja do rodzinnych spotkań? Co więc celebrujemy w czasie Bożego Narodzenia? Jaki ślad w naszych duszach, relacji z Bogiem, światem i bliźnimi powinno pozostawić to świętowanie?

2. „Nadano Mu imię Jezus” (Łk 2,21)

W słowie Bożym przeczytaliśmy dzisiaj: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki” (Łk 2,21).

Imię w Biblii nie jest tylko nazwą własną, dźwiękiem kojarzonym z daną osobą. Imię w Piśmie Świętym oznacza istotę osoby oraz w sposób szczególny jej misję. Bóg wielokrotnie nadaje lub zmienia imiona ludziom, gdy wchodzi z nimi w nową relację lub zleca im jakąś misję. I tak np.: imię patriarchy Abrama zostało zmienione na Abraham – „bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów” (Rdz 17,5); imię patriarchy Jakuba zostało zmienione na Izrael – „bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś” (Rdz 32,29); imię św. Jana Chrzciciela (Jochanan) znaczy „Jahwe okazał się łaskawym” (por. Łk 1,25.58). W Biblii wezwanie na głos imienia Boga, oznacza przywołanie Jego obecności (Wj 34,5) – stąd już od czasów Starego Testamentu kapłani błogosławiąc wzywali nad ludem imienia Boga: „Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił” (Lb 6,27).

Co oznacza imię JEZUS? Hebrajskie słowo Jehoszua oznacza „Jahwe jest zbawieniem”. Imię Jezus wyraża więc misję Jezusa, przez którego Bóg zbawił świat. Jezus przez swoje wcielenie, życie, męką i śmierć objawił ludziom zbawczą miłość Boga. Stał się człowiekiem i w swoim człowieczeństwie zszedł niejako na dno ludzkiej egzystencji, do otchłani cierpienia i opuszczenia, przekroczył nawet granicę życia i śmierci. Po ludzku mogło się wydawać, że jego misja zakończyła się klęską, że przegrał, ale Bóg Go wybawił (por. Hbr 5,7).

Imię Jezus w pewien sposób streszcza znaczenie Bożego Narodzenia: w Jezusie „nadeszła pełnia czasów”, historia zbawienia wkroczyła w decydującą fazę, „Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo” (Ga 4,4-5).

3. „Będą wzywać imienia mojego”

W naszej kulturze bardzo często spotyka się ludzi wzywających imienia Boga lub świętych. Gdy czyni się to „na daremnie” lub „do czczych rzeczy” to powszechnie uważa się taką praktykę za grzeszną (por. Wj 20,7; Pwt 5,11). Jednak odkryte dziś prawdy sugerują, że ludzie wierzący powinni wzywać Boga i świętych – oczywiście nie „do czczych rzeczy”, ale jako akt strzelisty stanowiący krótką modlitwę. Dzisiejsze pierwsze czytanie pouczyło nas przecież: „…będą wzywać imienia mojego […] a Ja im będę błogosławił” oraz w innym miejscu Biblii: „każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony” (Rz 10,13).

4. Kiedy i po co mamy wzywać imienia Pańskiego?

Jeśli wypowiadane z wiarą imię Boga przywołuje Jego obecność, to powinniśmy wzywać np. imienia Jezusa w różnych trudnych sytuacjach, szczególnie, gdy jesteśmy kuszeni lub dręczeni przez złe moce. Słowo Boże mówi, że na imię Jezusa zegnie się „każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych” (Flp 2,10). Warto w trudnych momentach życia modlić się z wiarą Litanią do Najświętszego Imienia Jezus, co zalecają nawet najnowsze obrzędy egzorcyzmów w części zawierającej modlitwy błagalne do prywatnego użytku wiernych zmagających się w mocami ciemności. Gdy z wiarą wzywamy imienia Jezus, On przychodzi i zbawia nas od Złego.

Imienia Jezusa, Maryji i innych świętych należy wzywać w czasie modlitwy. Zauważmy, że podczas Mszy św. wiele modlitw zanosimy do Boga Ojca powołując się na pośrednictwo Jezusa: „Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa…”. Gdy modlimy się np. na różańcu wielokrotnie wzywamy imienia Jezusa i Maryji błogosławiąc je i pozdrawiając.

W imię Jezusa należy się modlić za zniewolonych, chorych i cierpiących, gdyż sam Jezus obiecał, że w Jego imię chrześcijanie będą uwalniać opętanych i chorych (por. Mk 16,17-18; J 15,16). Taka modlitwa w posłuszeństwie Bożemu słowu ma szczególną moc.

Zakończenie

Dziś rozpoczynamy Nowy Rok. Warto w takim momencie zrobić sobie dobre postanowienia. Postanówmy dziś, aby nigdy nie wzywać już imienia Pana Boga i świętych „na daremno”. Niech każde zawołanie „Jezus! Maryja!” będzie w naszych ustach modlitwą, która wzywa Bożej obecności i wstawiennictwa świętych.