239. Czy prorocy mówili o Chrystusie? (Dz 3,18)

 

Pytania do Biblii

Czy prorocy mówili o Chrystusie?

"A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Mesjasz będzie cierpiał" (Dz 3,18). Czy rzeczywiście WSZYSCY prorocy głosili mękę Chrystusa; wydaje się, że jednak nie do końca..?

Rzeczywiście, nie wszystkie księgi prorockie mówią o cierpieniu Mesjasza. Ale to, co rozumiemy pod pojęciem „Prorocy” nie do końca musi odzwierciedlać rozumienie tego terminu przez pierwszych chrześcijan, a także Żydów tamtego czasu. W żydowskim sposobie dzielenia Pisma Świętego występują trzy części: Tora (czyli Prawo, tzn. Pięcioksiąg), Prorocy oraz Pisma (a więc Księgi: Psalmów, Przysłów, Hioba, Pieśni nad Pieśniami, Rut, Lemntacje Jeremiasza, Koheleta, Estery, Daniela, Ezdrasza i Nehemiasza oraz dwie Księgi Kronik).

Część określana jako „Prorocy” dzieli się ponadto na dwa działy – prorocy Pierwsi (czasami Dawniejsi), do których zalicza się Księgi Jozuego, Sędziów, Samuela oraz Królewskie, a także prorocy Późniejsi (Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Micheasz, Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz, Zachariasz i Malachiasz).

A zatem Piotr, mówiąc o spełnieniu się proroctw w Chrystusie może odwoływać się nie tylko poszczególnych ksiąg określanych jako prorockie, czy do określonych wersetów z tych ksiąg, ale do wszystkich ksiąg Starego Testamentu w całości.

Słowa św. Piotra z Dz 3,18 są wyrazem przekonania, że cały Stary Testament prowadzi do Chrystusa i w nim znajduje swoje wypełnienie. Podobne rozumienie spełnienia się Pism w Chrystusie można znaleźć wielokrotnie w Nowym Testamencie, jako przykład przytoczmy fragment J 1,45. Ten tekst jest o tyle ważny, że również wspomina o Prorokach jako zapowiadających nadejście Chrystusa. Dodatkowo, męka Chrystusa dająca wszystkim ludziom usprawiedliwienie jest postrzegana w mowie św. Piotra jako ostateczna realizacja zapowiedzi ingerencji Boga na rzecz swojego ludu, by Go ocalić i ochronić.

Bartłomiej Sokal

A 100 pytań temu zastanawialiśmy się:

Jesteś na facebooku? My też! :)

Zapraszamy do dyskusji na temat powyższej odpowiedzi na naszej facebookowej stronie!


"Scriptura crescit cum legente"
"Pismo rośnie wraz z czytającym je" (św. Grzegorz Wielki)

Każdy rozmiłowany w Słowie Bożym napotyka w Biblii fragmenty, które sprawiają mu trudność w interpretacji. Zachęcamy zatem wszystkich odwiedzających stronę Dzieła Biblijnego do zadawania pytań. Na każde pytanie udzielimy odpowiedzi, a następnie będzie ona opublikowana w sekcji "Pytania do Biblii".

Kliknij TUTAJ, żeby przesłać pytanie.